FM HACCP 교육원

식약처 지정 식품 HACCP 교육훈련기관 제14호

" SMART HACCP,  SMART EDUCATION,  SMART FM KOREA "

카페 블로그 인스타그램

연간교육일정

홈으로  > 교육훈련 과정  > 연간교육일정
교육과정명 정원 교육기간 교육시간 교육장소 환급여부 신청
HACCP정기과정30명2023-01-11 ~ 2023-01-114시간
(13;00~17;00)
용인-마감
HACCP영업자과정30명2023-01-11 ~ 2023-01-112시간
(10:00~12:00)
용인-마감
HACCP 팀장과정30명2023-01-12 ~ 2023-01-1316시간
(09;00~18;00)
용인가능마감
HACCP정기과정30명2023-01-18 ~ 2023-01-184시간
(13;00~17;00)
용인-마감
HACCP정기과정30명2023-02-08 ~ 2023-02-084시간
(13:00~17:00)
포천-마감
HACCP영업자과정30명2023-02-08 ~ 2023-02-082시간
(10:00~12:00)
포천-마감
HACCP 팀장과정30명2023-02-09 ~ 2023-02-1016시간
(09:00~18:00)
포천가능마감
HACCP 정기과정30명2023-02-15 ~ 2023-02-154시간
(13:00~17:00)
비대면-마감
HACCP 팀장과정30명2023-02-16 ~ 2023-02-1716시간
(09:00~18:00)
대면(1일차)+비대면(2일차)가능마감
HACCP정기과정30명2023-02-22 ~ 2023-02-224시간
(13:00~17;00)
강릉-마감
HACCP영업자과정30명2023-02-22 ~ 2023-02-222시간
(10:00~12:00)
강릉-마감
HACCP 팀장과정30명2023-02-23 ~ 2023-02-2416시간
(09:00~18:00)
강릉가능마감
HACCP 정기과정30명2023-03-08 ~ 2023-03-084시간
(13:00~17:00)
비대면-마감
HACCP 팀장과정(소규모)30명2023-03-09 ~ 2023-03-1016시간
(09:00~18:00)
용인가능마감
HACCP정기과정30명2023-03-15 ~ 2023-03-154시간
(13:00~17:00)
용인-마감
HACCP 팀장과정30명2023-03-16 ~ 2023-03-1716시간
(09:00~18:00)
용인가능마감
HACCP 팀원과정30명2023-03-21 ~ 2023-03-214시간
(13:00~17:00)
용인-마감
HACCP 자체평가 길라잡이40명2023-03-22 ~ 2023-03-224시간
(13:00~17:00)
용인-마감
HACCP 정기과정30명2023-03-29 ~ 2023-03-294시간
(13:00~17:00)
비대면-마감
HACCP 영업자과정30명2023-03-29 ~ 2023-03-292시간
(10:00~12:00)
비대면-마감
HACCP 팀원과정30명2023-03-31 ~ 2023-03-314시간
(14:00~18:00)
(주)억셉트커피-마감
HACCP 정기과정30명2023-04-12 ~ 2023-04-124시간
(13:00~17:00)
비대면-마감
HACCP 팀장과정30명2023-04-13 ~ 2023-04-1416시간
(09:00~18:00)
용인가능마감
HACCP정기과정30명2023-04-19 ~ 2023-04-194시간
(13:00~17:00)
창원(동진생명연구원)-마감
HACCP정기과정30명2023-04-26 ~ 2023-04-264시간
(13:00~17:00)
용인-마감
HACCP정기과정30명2023-05-10 ~ 2023-05-104시간
(13:00~17:00)
용인-마감
HACCP영업자과정30명2023-05-10 ~ 2023-05-102시간
(10:00~12:00)
용인-마감
HACCP 팀장과정30명2023-05-11 ~ 2023-05-1216시간
(09:00~18:00)
용인가능마감
HACCP 정기과정30명2023-05-17 ~ 2023-05-174시간
(13:00~17:00)
비대면-마감
HACCP 정기과정30명2023-05-31 ~ 2023-05-314시간
(13:00~17:00)
비대면-마감
HACCP 팀원과정30명2023-06-13 ~ 2023-06-134시간
(13:00~17:00)
용인-마감
HACCP 정기과정30명2023-06-14 ~ 2023-06-144시간
(13:00~17:00)
비대면-마감
HACCP 팀장과정30명2023-06-15 ~ 2023-06-1616시간
(09:00~18:00)
용인가능마감
HACCP정기과정30명2023-06-28 ~ 2023-06-284시간
(13:00~17:00)
용인-마감
HACCP 정기과정30명2023-07-05 ~ 2023-07-054시간
(13:00~17:00)
비대면-마감
HACCP정기과정30명2023-07-12 ~ 2023-07-124시간
(13:00~17:00)
용인-마감
HACCP 팀장과정30명2023-07-13 ~ 2023-07-1416시간
(09:00~18:00)
용인-마감
HACCP영업자과정30명2023-07-19 ~ 2023-07-192시간
(10:00~12:00)
포천-마감
HACCP정기과정30명2023-07-19 ~ 2023-07-194시간
(13:00~17:00)
포천-마감
HACCP 팀장과정30명2023-07-20 ~ 2023-07-2116시간
(09:00~18:00)
포천-마감
HACCP영업자과정30명2023-08-09 ~ 2023-08-092시간
(10:00~12:00)
강릉-마감
HACCP정기과정30명2023-08-09 ~ 2023-08-094시간
(13:00~17:00)
강릉-마감
HACCP 팀장과정30명2023-08-10 ~ 2023-08-1116시간
(09:00~18:00)
강릉-마감
HACCP영업자과정30명2023-08-23 ~ 2023-08-232시간
(10:00~12:00)
용인-마감
HACCP 정기과정30명2023-08-23 ~ 2023-08-234시간
(13:00~17:00)
비대면-마감
HACCP 팀장과정30명2023-08-24 ~ 2023-08-2516시간
(09:00~18:00)
용인-마감
HACCP 팀원과정30명2023-09-05 ~ 2023-09-054시간
(13:00~17:00)
용인-마감
HACCP정기과정30명2023-09-06 ~ 2023-09-064시간
(13:00~17:00)
용인-마감
HACCP영업자과정30명2023-09-06 ~ 2023-09-062시간
(10:00~12:00)
용인-마감
HACCP정기과정30명2023-09-13 ~ 2023-09-134시간
(13:00~17:00)
용인-마감
HACCP 팀장과정30명2023-09-14 ~ 2023-09-1516시간
(09:00~18:00)
용인가능마감
HACCP정기과정30명2023-10-18 ~ 2023-10-184시간
(13:00~17:00)
창원(동진생명연구원)-마감
HACCP 정기과정30명2023-10-18 ~ 2023-10-184시간
(13:00~17:00)
비대면-마감
HACCP 팀장과정30명2023-10-19 ~ 2023-10-2016시간
(09:00~18:00)
용인가능마감
HACCP정기과정30명2023-10-25 ~ 2023-10-254시간
(13:00~17:00)
용인-마감
HACCP정기과정30명2023-11-08 ~ 2023-11-084시간
(13:00~17:00)
용인-마감
HACCP 팀장과정30명2023-11-09 ~ 2023-11-1016시간
(09:00~18:00)
용인가능마감
HACCP영업자과정30명2023-11-22 ~ 2023-11-222시간
(10:00~12:00)
용인-마감
HACCP 정기과정30명2023-11-22 ~ 2023-11-224시간
(13:00~17:00)
비대면-마감
HACCP 팀장과정(소규모)30명2023-11-23 ~ 2023-11-2416시간
(09:00~18:00)
용인가능마감
HACCP정기과정30명2023-12-06 ~ 2023-12-064시간
(13:00~17:00)
용인-마감
HACCP 팀장과정30명2023-12-07 ~ 2023-12-0816시간
(09:00~18:00)
용인가능마감
HACCP 팀원과정30명2023-12-12 ~ 2023-12-124시간
(13:00~17:00)
용인-마감
HACCP 정기과정30명2023-12-13 ~ 2023-12-134시간
(13:00~17:00)
비대면-마감

이동