FM HACCP 교육원

식약처 지정 식품 HACCP 교육훈련기관 제14호

" SMART HACCP,  SMART EDUCATION,  SMART FM KOREA "

카페 블로그 인스타그램

연간교육일정

홈으로  > 비대면교육  > 연간교육일정
교육과정명 정원 교육기간 교육시간 교육장소 환급여부 신청
HACCP 정기과정30명2024-01-31 ~ 2024-01-314시간
(13:00~17:00)
비대면불가능마감
HACCP 정기과정30명2024-02-14 ~ 2024-02-144시간
(13:00~17:00)
비대면불가능마감
HACCP 정기과정30명2024-02-27 ~ 2024-02-274시간
(13:00~17:00)
비대면불가능마감
HACCP 정기과정30명2024-03-05 ~ 2024-03-054시간
(13:00~17:00)
비대면불가능마감
HACCP 정기과정30명2024-03-13 ~ 2024-03-134시간
(13:00~17:00)
비대면불가능마감
HACCP 정기과정30명2024-03-27 ~ 2024-03-274시간
(13:00~17:00)
비대면불가능마감
HACCP 정기과정30명2024-04-09 ~ 2024-04-094시간
(13:00~17:00)
비대면불가능마감
HACCP 정기과정30명2024-04-24 ~ 2024-04-244시간
(13:00~17:00)
비대면불가능마감
HACCP 정기과정30명2024-05-14 ~ 2024-05-144시간
(13:00~17:00)
비대면불가능마감
HACCP 정기과정30명2024-05-29 ~ 2024-05-294시간
(13:00~17:00)
비대면불가능마감
HACCP 정기과정30명2024-06-26 ~ 2024-06-264시간
(13:00~17:00)
비대면불가능신청
HACCP 정기과정30명2024-07-10 ~ 2024-07-104시간
(13:00~17:00)
비대면불가능신청
HACCP 정기과정30명2024-07-24 ~ 2024-07-244시간
(13:00~17:00)
비대면불가능신청
HACCP 정기과정30명2024-08-14 ~ 2024-08-144시간
(13:00~17:00)
비대면불가능신청
HACCP 정기과정30명2024-09-25 ~ 2024-09-254시간
(13:00~17:00)
비대면불가능신청
HACCP 정기과정30명2024-10-30 ~ 2024-10-304시간
(13:00~17:00)
비대면불가능신청
HACCP 정기과정30명2024-11-13 ~ 2024-11-134시간
(13:00~17:00)
비대면불가능신청
HACCP 정기과정30명2024-11-20 ~ 2024-11-204시간
(13:00~17:00)
비대면불가능신청
HACCP 정기과정30명2024-12-04 ~ 2024-12-044시간
(13:00~17:00)
비대면불가능신청
HACCP 정기과정30명2024-12-17 ~ 2024-12-174시간
(13:00~17:00)
비대면불가능신청

이동